Gotowce - Ściągi


Pisanie ściągi może być też dobrą metodą na powtórzenie materiału, nawet jeśli ściąga nie zostanie wykorzystana w sposób nieetyczny. Osoby ściągające próbują tłumaczyć swoje postępowanie trudnościami w opanowaniu wyznaczonego materiału, wynikające m.in. z braku czasu na naukę, braku motywacji lub niedostatecznego potencjału umysłowego.


Ściągi stosuje się zwykle na wszelkiego rodzaju egzaminach i testach (klasówki, kolokwia) (przeważnie pisemnych, rzadziej ustnych). Ściągi są ostro potępiane przez większość nauczycieli.
Pojęcie ściąganie obejmuje zarówno proces opracowywania i wykonywania ściąg i gotowców, jak i sam akt wykorzystywania w trakcie egzaminu informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł. Sposoby pozyskiwania tych ostatnich obejmują:
 • współdziałanie najlepiej przygotowanych zdających z pozostałymi zdającymi,
 • przepisywanie odpowiedzi dostrzeżonych u pozostałych zdających,
 • komunikacja między zdającymi, w formie pisemnej lub innej, służąca przekazywaniu odpowiedzi lub innym celom,
 • zajmowanie w sali egzaminacyjnej miejsc ułatwiających wspomnianą komunikację,
 • opuszczenie sali egzaminacyjnej pod pozorem potrzeby fizjologicznej,
 • zastosowanie telefonów komórkowych oraz komunikacji radiowej.

 • Poniżej przestawiamy listę gotowych wypracowań, ściąg szkolnych i prac domowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. ;)

  Tematy:

  Fragment losowego opowiadania:

  Generał Kazimierz Sosnkowski - Wypracowania, Ściągi, Prace, Gotowce, Wzory Pism Generał Kazimierz Sosnkowski Gotowce - Ściągi Urodził się 19 XI 1885 r. w Warszawie, w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych, wywodzących się z udziału w walkach narodowowyzwoleńczych. Już czacie nauki gimnazjalnej brał udział w tajnych kółkach samokształceniowych, samokształceniowych po strajku w 1905 r. (w czasie, którego przerwał studia na politechnice Warszawskiej) włączył się czynnie do ruchu niepodległościowego. Wstąpił także do Polskiej Partii Socjalistycznej. Dowodził Organizacją Bojową PPS. A w 1908 r. został współorganizatorem i szefem sztabu Związku Walki Czynnej. Sosnkowski był twórcą pierwszej szkoły wojskowej, której istnienie utrzymywały jego wytrwałość, si Gen. Sosnkowski był jednym z głównych inicjatorów unowocześnienia armii polskiej. Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas której 11 IX 1939 r. został mianowany dowódcą Frontu Południowego. Walczył pod Jaworowem, następnie przedostał się do Węgier, a potem do Francji. Od Listopada 1939 r. do czerwca 1940 r. pełnił funkcję komendanta głównego ZWZ. Był również ministrem bez teki w rządzie gen. Sikorskiego. Po podpisaniu umowy Sikorski- Majski podał się do dymisji, nie zgadzając się z tekstem i postanowieniami tego dokumentu. Po tragicznej śmierci gen. Sikorskiego został 8 VIII 1943 r. mianowany Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Gen. Sosnkowski zawsze podziwiał wojskową pracę konspiracyjną w kraju, czemu dawał niejednokrotnie wyraz w staraniach staraniach pomoc dla AK. Gen. Sosnkowski nie był zwolennikiem podjęcia walki o stolicę. Jednak wobec ciężkich i krwawych walk powstańczej Warszawy naczelny wódz czynił starania, aby wymusić na aliantach udzielenie pomocy walczące Podobne tematy: Generał Władysław Eugeniusz Sikorski. “Polska Jagiellonów” od rozdziału Władysław Jagiełło do rozdziału Kazimierz Jagielończyk. Panowanie Kazimierza Wielkiego i Dynastii Jagielonów w Krakowie Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA Analiza i interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy- Tetmajera „Morskie Oko”. Jan Kazimierz Kazimierz Wyka uważał, że „symbol to przede wszystkim synteza jako przeciwstawienie sztuki analitycznej, synteza dosięgają

  Martyrologia narodu polskiego.
  Bohater romantyczny.
  Czym jest choroba Alzheimera?
  Wojna obronna we wrzesniu 1939 roku ocena postawy Polaków i jej przebiegu.
  Biotechnologia
  Letter - complaining about travel
  "Romeo i Julia" Szekspira - krótkie opracowanie.
  Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.
  Wzbogacić się za wszelka cenę i wszelkimi sposobami? Rozważ temat w świetle obyczajów i losów ojca Goriot i jego rodziny.
  Przysłowia polskie są mądrością narodu - rozprawka.
  REWOLUCJA 1905 - 1906 W ROSJI.
  Zależność między budową a funkcjonowaniem organizmu
  Elementy nieliniowe stosowane w elektronice
  Work of my dreams
  The influence of music on our life.
  Andrzej Kmicic - charakterystyka
  Oświecenie - skrypt.
  Moralność.
  Wątek miłosny w "Panu Tadeuszu"
  Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt,wymiary).Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami.
  Filozofia renesansu.
  Paprotniki kopalne
  francuski, klasa ogólna, poczatki [ściąga]
  Przyszłość cywilizacji
  Wybitne indywidualności w oczach Cypriana Kamila Norwida. Odwołaj się do tekstów poety.
  Oddziaływania między populacjami
  Przyczyny i skutki wielkich odkryć goegraficznych.
  Moje spotkanie z Małym Księciem
  Wewnętrzne rozterki,konflikty w życiu poznanych bohaterów romantycznych
  Szczecin
  "Powrót posła" Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna.
  Własności nieruchomości i użytkowanie wieczyste.
  Stefan Żeromski
  What kind of sports are you and your friends interested in ?
  Legenda o powstaniu miasta Białystok.
  Rozwijanie tolerancji u wychowanków
  Utlenianie i redukcja
  Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista?
  Próby podźwignięcia gospodarki polskiej w drugiej połowie XVIII w.
  Historia najnowsza – film. Okres stalinowski w Polsce, działalność wymiaru sprawiedliwości PRL do 1951 roku.
  Charakterystyka letających lemurów
  Złoty wiek Kultury Polskiej
  Niszczenie lasów
  Ruch obrotowy
  "Ojciec Goriot" – lustro spacerujące po ulicach Paryża w początkach XIX w.
  Układ sił w powojennym świecie
  Znaczenie surowca drzewnego dla człowieka
  Słówka
  Interpretacja wiersza J. Słowackiego "Sowiński w okopach Woli".
  Starożytny Rzym + Sentencje Rzymskie
  Henryk Sienkiewicz - życiorys.
  Z głową na karabinie-poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  Tlen
  Ambicja - wada czy zaleta?
  Charakterystyka struktury demograficznej i jej problemów w gminie Przodkowo
  Powstanie styczniowe.
  Odwzorowanie kartograficzne i ich cechy
  UFO are watching us
  Starożytny Egipt
  Commercials
  Leopold Staff - poeta klasyk.
  Dzień z pamiętnika Pana Fircyka
  Wielka Improwizacja - "Dziady III".
  Czasowniki nieregularne(j.angielski).
  Dzieje konfliktu polsko – krzyżackiego
  Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego.
  Dulszczyzna - gorzka prawda o człowieku, czy przyczerniona wizja rzeczywistości?
  Ropa naftowa - właściwości i przeróbka
  Fabryki mezonów B
  slowka
  ZNACZENIE PARKÓW NARODOWYCH. SCHARAKTERYZUJ JEDEN Z NICH.

  @ 2018